Inženýrské činnosti a výroba

Studie proveditelnosti - návrhy řešení

Shromáždění představ a možností zákazníka v oblasti vstupů do procesu a předpokládaných výstupů z něj. Před zahájením projektu jsme schopni poskytnout studie, rozbory, návrhy řešení a přípravnou dokumentaci. Výsledkem je vypracování základního řešení - úvodního projektu – Basic Design.

Dále provádíme rekognoskaci, posouzení stavu, v neposlední řadě také poradenskou a konzultační činnost v energetice.

 

Referenční zakázky: viz Reference

 

Projekční činnosti, tvorba projektové dokumentace

Zahrnuje vypracování koncepčního návrhu technologického zařízení a vybavení, montážních postupů, stavební části apod. včetně potřebné výpočtové podpory pro stanovení základních parametrů těchto částí. 

Koncepční návrh je dále rozpracováván a upřesněn do podoby detailního řešení vhodného pro potřeby výroby a montáže v místě stavby, jehož výsledkem je prováděcí projekt – Detail Design. Struktura projektu je volena podle rozsahu a funkce zařízení, odpovídá vyhlášce 499/2006 Sb. 

Součástí prováděcího projektu je zpracování provozních předpisů a předpisů pro údržbu dodaného zařízení.

Maximální pozornost je věnována meziprofesní koordinaci, tj. nalezení a odstranění případných kolizí, vad a nedodělků v projekční činnosti všech zúčastněných profesí, aby vlastní realizace probíhala v požadovaných termínech a v maximální kvalitě. 

Projektová dokumentace je tvořena standardními nástroji – AutoCAD, Inventor, EPLAN P8, Microsoft Office – Word, Excel, Power Point. 

Přezkoumání a ověření veškeré dokumentace vypracovávané pro každý projekt je věnována maximální pozornost v souladu s ustanoveními naší „Příručky jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2008“ a navazujícími „Organizačními směrnicemi společnosti“. 

Po uvedení zařízení do provozu je zpracována dokumentace skutečného provedení – As Built, která je na závěr předána zákazníkovi. Tato dokumentace již obsahuje všechny změny projektu, ke kterým při montáži, zkouškách a uvádění zařízení do provozu došlo.

 

Referenční zakázky: viz Reference

 

Výroba a zkoušky ve výrobním závodě

Disponujeme vlastními výrobními prostory vybavenými nejmodernějšími stroji a nářadím. V těchto prostorách zajišťujeme realizaci většiny našich zakázek od výroby rozváděčů lokálního ovládání, budicích systémů, systémů elektrických ochran, elektrického měření, řídicích systémů apod., až po největší skříně vývodu a nuly generátorů o celkové váze několika tun. Naši pracovníci zajišťující výrobu uvedených zařízení mají mnohaleté zkušenosti a pravidelně se seznamují s nejnovějšími trendy v oblasti výroby rozváděčů. V souladu s implementovaným systémem řízení jakosti ISO 9001 provádíme pravidelné hodnocení kvality jednotlivých komponentů našich dodavatelů a na základě tohoto vyhodnocení využíváme ke zhotovení našich produktů pouze ověřené dodavatele komponent nejvyšší jakosti.

Dlouhodobé zkušenosti s realizací této výroby při současné aplikaci nejnovějších trendů jsou garancí zajištění vysoké kvality zpracování našich rozváděčů. 

Každý rozvaděč je po ukončení výroby našimi specialisty řádně otestován a opatřen veškerou dokumentací dle platné legislativy s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům zákazníka.

Před expedicí dodávek z našeho výrobního závodu standardně provádíme částečně typové a funkční zkoušky, u dodávek elektrických ochran provádíme navíc komplexní sekundární zkoušky za použití zkušebních přístrojů OMICRON.

Provedení zkoušek je doloženo protokolem o jejich provedení, včetně naměřených výsledků zkoušek. 

Za přítomnosti zákazníka je poté provedena výrobní přejímací zkouška – Factory Acceptance Test (FAT)

Pro nové typové řady našich výrobků provádíme před zavedením kusové výroby zkoušky seismické odolnosti a zkoušky na Elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) v obou podkategoriích, EMI - elektromagnetická interference (rušení) a EMS - elektromagnetická susceptibilita (odolnost)

 

Referenční zakázky: viz Reference

 

 

Montáž a uvedení do provozu

Montáž zařízení je prováděná vlastními pracovníky nebo pracovníky osvědčených dodavatelů pod dohledem našeho šéfmontéra.

Uvedení do provozu probíhá v etapách:

• Individuální zkoušky (IZ) - kontrola jednotlivých částí systému po montáži, bez médií. Provedení individuálních zkoušek je doloženo protokolem o jejich provedení, včetně výsledků zkoušek.

• Předkomplexní vyzkoušení (PKV) – kontrola dodaného systému s médiem v koordinaci se zkouškami jiných dodavatelů. V rámci předkomplexních zkoušek probíhá školení a seznamování pracovníků odběratele se zařízením a jejich zacvičování k obsluze a údržbě.

 

• Komplexní vyzkoušení (KV) – prokázání projektovaných vlastností dodávky, většinou 72 hodinovým nepřetržitým provozem na jmenovitých parametrech.

 

Referenční zakázky: viz Reference

 

Záruční a pozáruční servis

Záruční servis vyplývá ze smluvního vztahu, obvykle zahrnuje periodické servisní činnosti nebo servisní zásahy při poruchách na zařízení po celou sjednanou záruční dobu.

Po skončení záruční doby je možné s naší společností uzavřít smluvní dohodu o provádění pozáruční servisní činnosti pro jednotlivá zařízení, podle potřeby zákazníka. Rozsah technické pomoci si zákazník může dohodnout podle vlastní potřeby včetně zajištění náhradních dílů dle potřeby údržby provozu.

 

Referenční zakázky: viz Reference