SKŘ - Řídicí systémy technologických procesů

Řídicí systémy dodávané naší společností jsou projektovány "na míru" dle požadavku zákazníka a dané technologie. Naším cílem je vysoká kvalita a užitná hodnota řídicího systému. Při návrhu řídicího systému využíváme dlouholetých systémových i technologických zkušeností našich pracovníků a volíme pouze ověřené jednotlivé komponenty od renomovaných výrobců.

Velikost řídicích systémů, realizovaných naší společností se pohybuje od několika vstupů/výstupů až do cca 4000 vstupů/výstupů (řízení pro III. etapu výstavby v PT a.s. - fluidní kotel 180 t/h, strojovna s turbosoustrojím 67 MW, rozvodna 110kV).

Referenční zakázka: Jaslovské Bohunice, Slovensko
Více referencí: viz Reference

 

 

Řídicí systémy roštových, práškových, fluidních a plynových kotlů

Přínosem nasazení řídicího systému je lepší stabilita parametrů výstupního média a z toho plynoucí vyšší životnost jak vlastního kotle tak i navazující technologie. Nezanedbatelná je také vyšší účinnost a nižší emise škodlivin dosažené neustálým udržováním optimálního poměru vzduch-palivo.

 

Základní funkce řídicího systému:

 • Ochranné funkce
 • Řídicí funkce
 • Regulační funkce

 

Pro parní kotle jsou standardně používány tyto regulační okruhy:

 • Regulace podtlaku ve spalovací komoře
 • Regulace hladiny vody v bubnu kotle
 • Regulace poměru spalovací vzduch-palivo s korekcí přebytku kyslíku ve spalinách
 • Regulace teploty spalin na výstupu
 • Regulace teploty výstupní páry
 • Regulace výkonu kotle na konstantní tlak nebo množství páry na výstupu

 

 

Ovládání a řízení zauhlování

Jedná se o řízení technologie dopravy paliva ze skládky do kotelních zásobníků.

Systém ovládání a řízení technologie zauhlování využívá programovatelného logického automatu (PLC) jako základního ovládacího a řídícího bloku, ke kterému jsou připojeny všechny vnější návaznosti.

 

Základní funkce řídicího systému:

 • volba trasy zauhlování
 • spouštění a odstavování dopravníků
 • vzájemné blokování dopravníků
 • měření proudů motorů dopravníků
 • signalizace provozních stavů
 • odstavení při závažné poruše nebo zapůsobení bezpečnostních prvků
 • měření hmotnosti, vlhkosti a popelnatosti uhlí
 • dálkové ovládání shrnovacích pluhů
 • ovládání skrápění pasů
 • zobrazení poruchových hlášení na operátorském pracovišti

  

Ovládání a řízení odpopílkování

Jedná se o řízení technologie dopravy popílku pro další zpracování, např. splavování vodou na skládku nebo suchou pneumatickou dopravu popílku do autocisterny apod.

Systém ovládání a řízení technologie dopravy popílku z elektroodlučovačů využívá programovatelného logického automatu (PLC) jako základního ovládacího a řídícího bloku, ke kterému jsou připojeny všechny vnější návaznosti.

 

Základní funkce řídicího systému:

 • monitorování hladiny popílku v sile
 • ovládání pneumatických dopravních jednotek popílku
 • provzdušňování sila
 • ovládání ventilátorů
 • měření parametrů dopravního a ovládacího vzduchu

 

Ovládání a řízení technologie úpraven vody

Jedná se o řízení technologie pro výrobu demineralizované vody, úpravu kondenzátu, výrobu chladicí vody, event. výrobu pitné vody.

Řídicí systém technologie je založen na aplikaci programovatelných logických automatů (dále jen PLC) s nadřazenými PC s vizualizačním softwarem na dispečerském pracovišti. Jednotlivá PLC a PC jsou spolu navzájem propojeny komunikačními sběrnicemi.

 

Základní funkce řídicího systému:

 • kontinuální vyhodnocování signálů ze snímačů neelektrických veličin a chemických analyzátorů (průtok, teplota, tlak, hladina, vodivost, koncentrace, pH, zákal, obsah SiO2, aj.)
 • řízení chodu a regenerace pískových a ionexových filtrů
 • řízení dávkování chemikálií
 • zobrazení grafických průběhů zvolených veličin
 • vyhodnocování poruchových stavů
 • zobrazení poruchových hlášení na dispečerském pracovišti
 • sledování provozních hodin čerpadel
 • záznam historie zásahů obsluhy
 • komunikace s nadřazeným řídicím systémem nebo informačním systémem provozovatele

 

Ovládání a řízení elektrických rozvoden

Řídicí systém technologie je založen na aplikaci programovatelných logických automatů (dále jen PLC) s nadřazenými PC s vizualizačním softwarem na dispečerském pracovišti. Jednotlivá PLC a PC jsou spolu navzájem propojeny komunikačními sběrnicemi.

 

Základní funkce řídicího systému:

 • sledování stavů vypínačů, odpojovačů, zemních nožů a transformátorů
 • ovládání vypínačů, odpojovačů, zemních nožů, přepínání odboček transformátorů
 • blokování nesprávných manipulací
 • měření elektrických veličin
 • fázování vypínačů

 

Tvorba SW

Týmy našich programátorů tvoří software na základě požadavků nebo zadání odběratele, zpravidla výrobce technologického zařízení. Jedná se o software pro programovatelné logické automaty (PLC, SPS) na procesní úrovni, komunikace, bezpečnostní systémy, uživatelské aplikace SCADA systémů na operátorské úrovni řízení a komunikace s nadřazenými celopodnikovými systémy řízení a plánování výroby.

 

Uvádění do provozu, nastavení, zkoušky a optimalizaci provádí autoři programů. V případě potřeby těsně spolupracují s technology zadavatele a pracovníky investora. Dále provádějí školení obsluhy a údržby.

 

Telemetrie

Jedná se o monitorování a ovládání rozlehlých technologických zařízení.

Stanice sběru dat jsou realizovány jako programovatelné logické automaty (PLC) nebo uzly (nod) sítě LONWORKS®. Přenos dat je realizován různými způsoby podle komunikačního protokolu a místních podmínek (analogový nebo GSM modem, GPRS, SMS, radiová síť, aj.)

Přenosy dat jsou podle potřeby prováděny periodicky, při vzniku určité události, nebo na základě požadavku operátora v centrále.

 

Základní funkce řídicího systému:

 • sledování celkových, případně detailních stavů technologických uzlů
 • měření technologických veličin
 • vyhodnocování alarmů
 • záznam a grafické zobrazení průběhu vybraných technologických veličin
 • předávání informací o alarmech na mobilní telefony obsluhy