Oznamování možného protiprávního jednání / whistleblowing

dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

příslušná osoba: Soňa Návratová, DiS.
tel.: +420 725 556 116
e-mail: oznameni@invelt.cz
písemně na adresu společnosti – na obálce uvést „Whistleblowing – neotevírat“.

Oznámení lze učinit i anonymně.

Oznamovatel obdrží písemné potvrzení o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho přijetí. S poskytnutými informacemi bude zacházeno jako s přísně důvěrnými. O výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn ve lhůtě 30 dní na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou uvedl v oznámení. V případě, že daná věc bude skutkově nebo právně složitá, může být lhůta po písemném sdělení oznamovateli prodloužena o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát.